รายละเอียดการบ้าน
คำราชาศัพท์
10.08.2020 : 05:51:20 PM | ภาษาไทย | Namtan15
0
197
อ่าน
1
ตอบ
ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
ก.ช้างต้น เรือนต้น เครื่องต้น
ข.ทรงม้า ทรงจักรยาน ทรงเรือใบ
ค.เรือพระที่นั่ง รถพระที่นั่ง หน้าพระที่นั่ง
ง.พระราชดำรัส พระฉายาลักษณ์ พระราโชวาท

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ
10.20.2020 : 09:57:31 PM
0
ตอบ ก.