รายละเอียดการบ้าน
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
08.15.2018 : 08:43:38 AM | ประวัติศาสตร์ | .parmmy
0
397
อ่าน
1
ตอบ
ความสำคัญของวันมาฆบูชา

เพิ่มคำตอบ
กรุณา หรือ สมัครสมาชิก ถ้าคุณต้องการช่วยตอบ
เพิ่มคำตอบ
08.15.2018 : 12:26:21 PM
0
1.แสดงโอวาทปาติโมกข์
2.พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
3.พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า
4.พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหัน
5.ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3

เรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต"